Organizator:

Rejestracja uczestników. Bufet kawowy

09:00 - 10:00
Centrum Praskie Koneser - Warszawa
Zobacz więcej

Uroczyste Otwarcie Kongresu

10:00 - 10:30
Centrum Praskie Koneser - Warszawa
oraz odczytanie listu Prezydenta RP
Zobacz więcej

Potencjał energii odnawialnej z wykorzystaniem biogazowni, fotowoltaiki, energii wiatrowej oraz innych innowacyjnych rozwiązań

10:30 - 12:00
CENTRUM PRASKIE KONESER - WARSZAWA
Teza: Samowystarczalność energetyczna wsi a energetyka rozproszona. Jakie są realne możliwości zwiększenia potencjału pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, mających na celu zwiększanie samowystarczalności energetycznej od gospodarstwa domowego i/lub rolnego, poprzez gminę, powiat do poziomu ogólnokrajowego?
Zobacz więcej

Przerwa kawowa

12:00 - 12:45
CENTRUM PRASKIE KONESER - WARSZAWA

Gleba i woda jako determinanty dla produkcji żywności oraz łagodzenia zmian klimatycznych

12:45 - 13:45
centrum praskie koneser - warszawa
Teza: Właściwa gospodarka wodna to nie tylko melioracje główne i szczegółowe lecz również odpowiednie planowanie i prowadzenie produkcji rolnej. Uwzględniając założenia Europejskiego Zielonego Ładu, w tym Strategii na rzecz ochrony gleb 2030 , wdrożenie jakich działań w perspektywie krótko- i długookresowej pozwoli na zwiększenie retencji wody w glebie i jej zasobności?
Zobacz więcej

Rolnictwo 4.0

13:45 - 14:45
centrum praskie koneser - warszawa
W Rolnictwo 4.0 wpisują się następujące drogi: zarządzanie gospodarstwem rolnym poprzez „chmurę”; zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w maszynach rolniczych; zintegrowane programy dla rolnictwa, mapowanie pól; aparatura pomiarowa. Inteligentne rolnictwo polega na wykorzystaniu w rolnictwie inteligentnych maszyn i urządzeń, które dzięki stałemu podłączeniu do Internetu mogą być zarządzane w prosty sposób, tak aby zwiększyć efektywność przy jednoczesnym obniżeniu kosztów w gospodarstwie.
Zobacz więcej

Lunch

14:45 - 16:00
centrum praskie koneser - warszawa

Zrównoważone rolnictwo a bezpieczeństwo żywnościowe w nowej sytuacji geopolitycznej

16:00 - 17:20
centrum praskie koneser - warszawa
Zagadnienia: Zrównoważone modele rolnictwa – czyli jakie? | Polityka ESG w nowych realiach - szansa czy zagrożenie dla polskiego rolnictwa? | Jak pogodzić interes polskich rolników z wymogami zrównoważonego rozwoju? | Wpływ wojny w Ukrainie na rolnictwo: dostępność i ceny nawozów, surowców, pasz i żywności | Jak ekstremalne zjawiska zewnętrzne jak COVID, czy wpływ wojny w Ukrainie może wpłynąć na sektor rolniczy i odporność łańcuchów wartości?
Zobacz więcej

Podsumowanie I dnia Kongresu

17:20 - 17:30
centrum praskie koneser - warszawa
Zobacz więcej

Gala

18:30 - 19:30
centrum praskie koneser - warszawa
Wręczenie Złotych Medali Grupy MTP Targów Polagra Premiery | Występ zespołu ludowego